System „it” na Dolnym Śląsku

Cel: stworzenie Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej

Lokalizacja punktów „it” na Dolnym Śląsku

Jednym z najważniejszych elementów tworzących sprawny system informacji turystycznej są ośrodki (biura) informacji turystycznej. Obecnie na Dolnym Śląsku punkty takie działają w różnej formule prawno-własnościowej i są m.in. prowadzone przez gminy (np. Karpacz, Szklarska Poręba) – 60 proc. to referaty, wydziały lub jednostki budżetowe urzędu, powiaty (Kłodzko), LOT-y (np. Dzierżoniów), Stowarzyszenia (np. Zgorzelec) bądź podmioty prywatne (Wrocław).

Tak silnie zróżnicowana formuła prawna funkcjonowania punktów „it” wpływa z jednej strony na możliwości uzyskiwania funduszy, prowadzenia działalności gospodarczej, ale też ma często negatywne oddziaływania na jakość i zakres prowadzonych działań informacyjnych. Należy zauważyć, iż brak jest na poziomie regionalnym Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej, które miałoby charakter jednostki spinającej ogniwa systemu, wpływającego na jakość informacji turystycznej w regionie i konsolidację działań promocyjnych. Stan taki zdaniem autorów jest wysoce niekorzystny dla regionu i ogranicza promocję potencjału turystycznego Dolnego Śląska.
Zmiany w systemie informacji turystycznej spowodowały w minionym okresie zaburzenia w strukturze lokalizacji punktów „it” i ich silnej koncentracji jedynie w ośrodkach i centrach o utrwalonym wizerunku turystycznym przy braku tego typu obiektów w miejscach atrakcyjnych niższej kategorii, co skutkuje m.in. brakiem możliwości aktywizacji turystycznej tych miejsc. (Wizualizacja widoczna na ilustracji dotyczącej lokalizacji punktów „it” na dolnym Śląsku).

Co wykazała analiza SWOT

Wśród 20 podmiotów spośród 37 punktów „it” funkcjonujących na Dolnym Śląsku przeprowadzono analizę funkcjonujących systemów informacji turystycznej. Jej wyniki wskazały szereg problemów sieci „it” w regionie, które zaprezentowano w analizie SWOT, efektywnej metodzie identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń.
Mocne strony wykazane w analizie SWOT:
Lokalizacja i dostępność - stosunkowo dobra lokalizacja punktów usług „it” (centra miast, obiekty atrakcji turystycznych), oznakowanie w terenie punktów „it”;
Czas funkcjonowania - możliwość wydłużania godzin pracy w sezonie i w trakcie imprez turystycznych;
Wyposażenie - powszechny dostęp do Internetu;
Zasoby kadrowe - doświadczona i przeszkolona kadra informatorów turystycznych (w tym z uprawnieniami przewodnickimi i pilockimi), dobra znajomość języków obcych, stały udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje kadry (poprzez LOT-y, ROT-y, POT i Forum „it”);
Materiały promocyjne - różnorodne materiały promocyjne i publikacje, ciekawe rozwiązania graficzne i tematyczne w materiałach, duża ilość materiałów w różnych językach obcych;
Inne - regionalne próby konsolidacji systemu „it” (Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Dolnośląska Sieć Informacji Turystycznej), funkcjonowanie kilku serwisów turystycznych www, funkcjonowanie kilku wzorcowych punktów „it” o długiej tradycji.
Słabe strony wykazane w analizie SWOT:
Lokalizacja i dostępność - koncentracja punktów „it” jedynie w południowej części województwa, brak punktów „it” przy atrakcjach turystycznych i węzłach komunikacyjnych, brak systemu identyfikacji wizualnej dla „it” w województwie, skorelowanego z marką regionu;
Czas funkcjonowania - niedostosowanie godzin pracy punktów „it” do potrzeb turystów (szczególnie administrowanych przez jednostki samorządu terytorialnego);
Wyposażenie - zdecydowanie znikoma ilość kiosków elektronicznych na zewnątrz punktów „it”, niedostateczne wyposażenie punktów;
Zasoby kadrowe - stosunkowo duża zmienność kadr, mała ilość organizowanych szkoleń specjalistycznych (pozycjonowanie stron www, tworzenie rekordów i baz danych);
Materiały promocyjne - brak SIW dla subregionów turystycznych w materiałach promocyjnych, mała ilość materiałów tematycznych i specjalistycznych dla niszowych grup i turystów indywidualnych, bardzo mało materiałów multimedialnych i własnych serwisów internetowych, brak koordynacji wydawnictw między punktami „it” w regionie (subregionie);
Inne - ograniczony zakres usług świadczonych przez jednostki „it” (pośrednictwo w organizacji usług przewodnickich, pilockich, ograniczona rezerwacja usług noclegowych), brak współpracy pomiędzy jednostkami świadczącymi usługi „it” (brak kooperacji między jednostkami samorządu terytorialnego, którym podlegają punktu „it”), brak platformy współpracy publiczno-prywatnej w odniesieniu do tworzenia systemów punktów „it” w kooperacji z gestorami bazy noclegowej i atrakcji turystycznych, brak regionalnego Centrum IT (rola DOT).
Szanse - powstanie koncepcji scalenia systemu informacji turystycznej w regionie pod auspicjami DOT i Samorządu Województwa; aktywnie działająca Dolnośląska Organizacja Turystyczna – podstawa do stworzenia Centrum IT w regionie; istniejące LOT-y, które mogą być lokalnymi administratorami systemów informacji turystycznej; wieloletnie badania naukowe AE i DOT w zakresie rozwoju i standaryzacji informacji turystycznej; fundusze pomocowe UE (RPO, EWT, POIG 6.3) na rozwój informacji turystycznej (w tym inwestycje).
Zagrożenia - silnie zróżnicowana struktura własnościowa i struktura zarządzania jednostkami świadczącymi usługi „it”; trudności w pozyskaniu dobrych kadr; brak kompleksowego, stałego systemu szkoleń kadr „it” (np. w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki); mało lokalnych organizacji turystycznych i ich niestabilna sytuacja finansowa; silny i źle rozumiany „lokalny patriotyzm” w zakresie prowadzenia informacji w punktach „it”; duża aktywność konkurencji we wdrażania systemów informacji turystycznej (Śląsk, Opolszczyzna, Czechy); brak kooperacji z branżą turystyczną.

Pilna potrzeba wprowadzenia systemu rekomendacji i kategoryzacji punktów „it”

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!