VIII Gremium Ekspertów Turystyki – ścisła współpraca przyszłością sektora

Od 7 do 9 grudnia w Poznaniu toczyły się obrady VIII Gremium Ekspertów Turystyki. Poznań już po raz czwarty gościł jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce.

Gremium Ekspertów Turystyki stanowi ogólnokrajowe forum dialogu przedstawicieli środowisk działających na rzecz polskiej turystyki. Tym razem spotkanie to było także okazją do uhonorowania jubileuszu kariery i pracy zawodowej uznanego pracownika naukowego, prof. dr hab. Grzegorza Gołembskiego. Za organizację VIII edycji wydarzenia odpowiedzialna były Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Forum Turystyki Regionów. Profesor dr hab. Grzegorz Gołembski od ponad 45 lat związany jest z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, a od 1999 roku pełni funkcję kierownika Katedry Turystyki tej uczelni. W tym czasie był promotorem 13 prac doktorskich, kilkuset prac magisterskich, promował Uniwersytet na arenie międzynarodowej, zasiadał w prestiżowych i znaczących stowarzyszeniach naukowych. Tytuł profesora otrzymał w 2000 roku. Prowadzi wieloletnie badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i regionalnych aspektów rozwoju turystyki.

Ponad 200 uczestników

VIII Gremium Ekspertów Turystyki przebiegło pod hasłem „Innowacyjność
i konkurencyjność turystyki w Polsce. Współpraca nauki z branżą – B+R”. Według informacji organizatorów merytorycznych trzydniowe spotkanie zgromadziło ponad 200 uczestników, reprezentantów administracji państwowej, świata nauki oraz biznesu. Znaleźli się wśród nich między innymi: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Dawid Lasek, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki – Ireneusz Raś, Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki – Joanna Jędrzejewska – Debortoli, dr Ewa Bąk – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej – dr Bartłomiej Walas i Dyrektor Departamentu e-Informacji Polskiej Organizacji Turystycznej – Magdalena Ragus, Prezydenci miast: Gdańska – Andrzej Bojanowski i Poznania – Mariusz Wiśniewski, przedstawicielka Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce – Anna Jędrocha, Wiceprezes Mazurkas Travel – Andrzej Hulewicz, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich – Przemysław Trawa, Prezesi organizacji turystycznych, przedstawiciele władz samorządowych oraz liczni praktycy
i eksperci z ośrodków naukowo – badawczych w Polsce. „Tak wysoka frekwencja podczas Gremium to sukces, biorąc pod uwagę, że niedawno miejsce miał Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy” skomentował prof. dr hab. Grzegorz Gołembski.

Nowa formuła, nowa jakość

Tegoroczna konferencja odbyła się w innej niż dotychczas formule: panelom naukowym towarzyszyły równolegle warsztaty w mniejszych grupach. Taki schemat spotkania, zaprojektowany po uprzednich konsultacjach z praktykami biznesu oraz pracownikami jednostek samorządowych spotkał się z bardzo dużym entuzjazmem uczestników. Pozwolił im w znaczenie większym stopniu włączyć się w aktywną dyskusję. - Uważam, że to Gremium przez nową formę wnosi nową jakość. Każdy panel jest niezwykle interesujący, poruszane są ważne wątki, między innymi, partnerstwa podmiotów w turystyce - podkreślił Jan Korsak, Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wymiana myśli specjalistów zgromadzonych w Poznaniu toczyła się w tym roku wokół pięciu wiodących tematów: polityki turystycznej, konkurencyjności polskiej turystyki, innowacyjności na rynku turystycznym, zarządzania przestrzenią turystyczną i transferem wiedzy w turystyce. Referaty wygłaszane podczas Gremium po raz pierwszy zlecono z góry określonym zespołom, składającym się z minimum dwóch autorów, które łączyły prace teoretyków i praktyków. Od samego początku przygotowań tej edycji spotkania organizatorzy kładli nacisk na współpracę i wymianę wiedzy podmiotów zaangażowanych w działalność sektora turystycznego. „Ideą Gremium z natury jest integracja środowiska naukowego
i branżowego. Fakt, że spotykamy się już po raz kolejny podczas tego wydarzenia potwierdza, że przynajmniej w podstawowym zakresie założenie to jest realizowane” potwierdził Wiceprezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Marek Migdal.

Model komunikacji zmienił się z B2C na C2B

Na podstawie wystąpień i dyskusji Rada Naukowa Gremium oraz moderatorzy paneli przedstawili wstępne wnioski z całego spotkania. Zgodnie z rezultatami rozmów przytoczonymi przez prof. dr hab. Gołembskiego, rozpatrując politykę turystyczną w Polsce należy rozważyć przeniesienie turystyki do resortu gospodarki. Głównymi dysponentami środków finansowych przeznaczonych na rozwój turystyki powinny być samorządy, a od państwa oczekuje się ochrony rynku poprzez odpowiednie regulacje prawne wspierające sektor (np. ekonomii współdzielenia) i działania aktywizujące, tam, gdzie jest to potrzebne. Widoczna jest też wyraźna potrzeba zacieśnienia współpracy samorządów lokalnych i regionalnych oraz przedsiębiorców.

Prof. dr hab. Skalska i prof. dr hab. Kaczmarek podsumowali debatę o konkurencyjności polskiej turystyki następującymi spostrzeżeniami: nowe media zmieniają sposoby promocji
w turystyce – bloggerzy i tzw. influencerzy mają coraz większą siłę oddziaływania, model komunikacji zmienił się z B2C na C2B – coraz częściej konsument bierze czynny udział
w tworzeniu produktu (tzw. prosument), turystyka częściej przyjmuje innowacje, niż sama je generuje.

Podsumowując rozważania w kwestii innowacyjności na rynku turystycznym prof. dr hab. Ewa Dziedzic zreferowała, że należałoby stworzyć system pomiaru dla porównywania transferu wiedzy. Klasyczny model zarządzania relacjami z klientami (CRM) uległ znacznej zmianie i teraz prezentuje się jako CMR (customer-managed relationship), w którym to konsument aktywnie uczestniczy w przygotowaniu oferty sprzedażowej. Zachodzące relacje na rynku są dwustronne – zarówno czynniki rynkowe wpływają na zmiany zachowania konsumenta, jak i konsument wpływa na kształtowanie podaży.

Niedopasowanie potrzeb świata nauki i biznesu

Wnioski z dyskusji o zarządzaniu przestrzenią zaprezentowane przez prof. dr hab. Panasiuka jasno wskazywały na potrzebę wprowadzenia miernika zarządzania przestrzenią, uwzględniającego zasady zrównoważonego rozwoju, aby móc określić stopień w jakim przeprowadzenie pewnej inwestycji jest możliwe na danym terenie. Rewitalizację obszarów miejskich należy poprzedzić planowaniem i uwzględnieniem celów interesariuszy oraz wymiaru funkcji turystycznej. Wypracowany dotąd model zarządzania turystyką w Polsce,
z podziałem na POT-ROT-LOT powinno się doskonalić, korzystając z dorobku dobrych praktyk w tym zakresie.

Rezultatami paneli moderowanymi przez prof. dr hab. Alejziak i prof. dr hab. Marciszewską na temat transferu wiedzy w turystyce są stwierdzenia, że największym problemem w tej dziedzinie jest niedopasowanie potrzeb świata nauki i biznesu. Tymczasem racjonalne wykorzystanie wiedzy odbywa się dwukierunkowo – przy współpracy nauki
z biznesem; kooperacja uczelni z branżą coraz częściej jest wskazywana jako źródło tworzenia wiedzy, którą potem się transferuje.

Dobre praktyki „modelu gdańskiego” i „modelu poznańskiego”

Warsztaty branżowe sektora MICE, prowadzone przez dr Olszewskiego pokazały, że istnieje konieczność większej promocji Polski jako atrakcyjnej destynacji, zaangażowanie finansowe władz lokalnych jest konieczne, ale na jasnych zasadach i przy pozyskiwaniu wydarzeń prestiżowych, a kluczową rolę w wygraniu procesu przetargowego ma potencjalny ambasador kongresu. Dyskusja w kwestii nowych mediów, moderowana przez prof. dr hab. Kachniewską wykazała, iż big data jest niewykorzystanym potencjałem na polskim rynku turystycznym. Należy szukać silnych partnerów do współpracy z branży technologicznej oraz rozwijać współpracę z przedsiębiorcami i badania w tym zakresie. Dr hab. Zmyślony w podsumowaniu debat prowadzonych podczas dwóch warsztatów podał, że w świetle doświadczenia zdobytego z realizacji trzech projektów o charakterze liniowym (GreenVelo, Wielka Pętla Wielkopolski, Szlak Piastowski), konieczne jest stworzenie poradnika na temat budowania i promocji ponadregionalnych szlaków tematycznych, skierowanych do ROT, LOT i innych NGO. Z kolei kluczowym czynnikiem rozwoju miejskich organizacji turystycznych oraz wzmacniania relacji między nimi, a władzami miasta jest zaufanie, narastające poprzez stopniowe potwierdzanie swoich kompetencji przez miejskie organizacje turystyczne oraz zdobywanie wiedzy eksperckiej. Dobrymi praktykami wykorzystywanymi w „modelu gdańskim” i „modelu poznańskim” są: funkcjonowanie jako LOT, podejmowanie działań o charakterze gospodarczym i komponent biznesowy.

Ciekawe rozwiązania, co do których nie ma pewności czy zostaną wdrożone

VIII Gremium Turystyki zakończyło się niewątpliwym sukcesem. Potwierdza to prof. dr hab. Wiesław Alejziak – Trzydniowe spotkanie specjalistów działających na rzecz polskiej turystyki, jakim było tegoroczne VIII Gremium Ekspertów Turystyki w Poznaniu w pełni spełniło moje oczekiwania. Przekazane treści, zarówno w sensie merytorycznym, jak
i praktycznym, prezentowały bardzo wysoki poziom. Rozmowy podjęte w ramach poruszonych zagadnień pozwoliły określić problemy w zakresie nauki i praktyki, z jakimi mierzymy się w turystyce w Polsce oraz zaproponować ciekawe rozwiązania, co do których nie mamy pewności czy zostaną wdrożone; ważny jest jednak fakt, że zostały one przedstawione na szerokim forum. Gremium Ekspertów Turystyki jest jedyną konferencją, która gromadzi tak zróżnicowane grono przedstawicieli sektora turystyki: administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorców i środowiska naukowego. Pochwalić należy organizatorów z Poznania za imponujące przygotowanie wydarzenia. Jako przedstawiciel środowiska krakowskiego uważam, że współpraca podmiotów – Katedry Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, władz samorządowych oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – służyć mogą za wzorzec do kooperacji przy organizacji tego typu konferencji – ocenia prof. Alejziak.

Monika Dembińska,
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Poznań Convention Bureau

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!