Polska myśl naukowa w UE

Nagroda za nowatorską pracę doktorską

Pamiątkowa fotografia z uroczystości wręczenia nagród 14 grudnia w Parlamencie Europejskim, podczas Sesji Plenarnej Komitetu Regionów UE. Od lewej dr Katarzyna Czernek i prowadząca sesję, przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso certyfikaty.

Komitet Regionów UE nagrodził pracę doktorską Katarzyny Czernek pt.: „Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie”. Praca powstała w Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a jej promotorem był prof. dr hab. Grzegorz Gołembski.

Badania empiryczne przeprowadzone przez dr Katarzynę Czernek (której biogram publikujemy na stronie: https://www.aktualnosciturystyczne.pl/ludzie-branzy/dr-katarzyna-czernek/ ) na potrzeby pracy były finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu promotorskiego. Miały charakter eksploracyjny i zarówno w recenzji, jak i przez samego promotora, określone zostały jako nowatorskie. Sama zaś praca uznana została przez komisję doktorską za wyróżniającą się (9 pkt. na 10 możliwych).

Na ciąg dalszy nie trzeba było długo czekać. Kiedy Komitet Regionów UE ogłosił konkurs na prace doktorskie (z różnych dyscyplin) traktujące o roli władz samorządowych w regionach UE, praca dr Katarzyny Czernek została doń zgłoszona i znalazła się wśród 163 prac nadesłanych z uczelni w całej Europie. Kapituła konkursu składała się z członków Komitetu Regionów i naukowców z europejskich uczelni. Profesorowie mieli wyszczególnione kryteria, według których dokonali preselekcji - najpierw z nadesłanych 163 prac wybrali 20. Z wiarygodnych zakulisowych doniesień dowiedzieliśmy się, że obrady profesorów z krajów UE nad ową wybraną „20” były bardzo burzliwe, towarzyszyły im długie i zacięte dyskusje merytoryczne.

W efekcie Komisja nagrodziła 5 prac. Nagrodę główną uzyskała praca z Wielkiej Brytanii, a drugą nagrodę otrzymały ex aequo prace czterech autorów. Wśród nich znalazła się praca Katarzyny Czernek z Polski, w której bardzo wysoko oceniono metodologię badań, dwie prace z Francji oraz jedna z Portugalii.

Komitet Regionów zasponsorował zwycięskiej piątce przyjazd do Brukseli, gdzie 14 grudnia w Parlamencie Europejskim, podczas Sesji Plenarnej Komitetu Regionów UE, odbyła się ceremonia wręczenie nagród. Prowadząca sesję, przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso złożyła nagrodzonym gratulacje i wręczyła certyfikaty. Ceremonię uzupełniła indywidualna i grupowa sesja zdjęciowa.

Aktualności Turystyczne gratulują dr Katarzynie Czernek sukcesu.

Poniżej obszerne streszczenie nagrodzonej pracy doktorskiej.

UWARUNKOWANIA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE

Autor:  dr Katarzyna Czernek

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski

1. Znaczenie problematyki książki dla praktyki

W książce podjęto problematykę współpracy na rzecz rozwoju turystyki w gminach i regionach turystycznych. Przedmiotem rozważań jest współpraca zarówno wewnątrz-, jak i międzysektorowa – w obrębie sektora publicznego (reprezentowanego w pracy przez samorząd gminny), prywatnego (przedsiębiorstwa prywatne nastawione na zysk) oraz publiczno-prywatna. Może się ona odbywać w różnych formach, przykładowo w postaci Lokalnych/Regionalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych Grup Działania, związków/porozumień międzygminnych i in.

Celem książki jest zidentyfikowanie uwarunkowań takiej współpracy oraz wskazanie na znaczenie kooperacji dla rozwoju turystyki w gminie i regionie turystycznym. Cel ten  został osiągnięty zarówno poprzez przeprowadzenie zaprezentowanych w książce bardzo pogłębionych badań empirycznych w wybranym regionie turystycznym, jak i poprzez analizę teoretyczną kooperacji w regionie turystycznym. W jej ramach dokonano między innymi przeglądu różnych teorii współpracy – teorii klastrów, sieci społecznych, teorii zależności zasobowej, wymiany relacyjnej, kosztów transakcyjnych i in. W syntetyczny sposób przedstawiono także możliwe zadania i formy kooperacji, jej cele, motywy oraz korzyści. Książka wypełnia również inną literaturową lukę – wskazuje na możliwe sposoby oceny kooperacji w regionie turystycznym przy wykorzystaniu różnych koncepcji/teorii.

Problematyka uwarunkowań współpracy nie doczekała się dotąd w piśmiennictwie polskim całościowego opracowania, stąd książka ma charakter nowatorski i w dużym stopniu aplikacyjny. Wskazanie na liczną grupę możliwych uwarunkowań kooperacji – gospodarczych, społeczno-kulturowych, prawnych, demograficznych, przestrzennych czy politycznych – nadaje książce dodatkowo wymiar interdyscyplinarny. Przedstawienie stymulant i barier kooperacji na rzecz rozwoju turystyki w polskich gminach i regionach turystycznych, a także wskazanie na sposób ich oddziaływania na współpracę, może być pomocne dla podmiotów podejmujących decyzje dotyczące rozwoju różnego rodzaju form kooperacji w przestrzeni turystycznej (np. Lokalnych/Regionalnych Organizacji Turystycznych). Tymi podmiotami są w szczególności władze i urzędnicy samorządowi, przedsiębiorcy czy przedstawiciele organizacji non-profit. Dzięki odwoływaniu się do wielu zagranicznych przykładów (stanowiła je duża część z wykorzystanych 319 pozycji anglojęzycznych) większa świadomość tych podmiotów co do barier współpracy i sposobów ich przezwyciężania może im pozwolić bardziej skutecznie i sprawnie rozwijać kooperację wewnątrz- i międzysektorową. W efekcie ma to służyć podnoszeniu konkurencyjności obszarów turystycznych oraz ich społeczno-gospodarczemu rozwojowi.

Ze względu na fakt, iż książka ma charakter teoriopoznawczy i empiryczny, może także służyć celom dydaktycznym i może być przeznaczona dla wykładowców i studentów ekonomicznych aspektów turystyki oraz administracji turystycznej, w tym również dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!