We współpracy można wiele dokonać

spotkanie ROT

Kwestie współpracy przy realizacji działań promujących Polskę i polską ofertę turystyczną w kraju i za granicą były przedmiotem konferencji 10 kwietnia, z udziałem prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Marka Olszewskiego, kierownictwa POT i przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych.

Warszawskie spotkanie z przedstawicielami ROT-ów było pierwszym, w którym, po objęciu funkcji prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, wziął udział Marek Olszewski. Witając obecnych prezes POT podkreślił, że powinno ono przyczynić się do pogłębienia współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną i regionalnymi organizacjami turystycznymi. W systemie zarządzania narodową turystyką, w którym szczebel regionalny odgrywa rolę kluczową, pragmatyka współdziałania i integracja, mają niezwykle istotne znaczenie.

Więcej przejrzystości w systemie zarządzania polską turystyką

Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce turystycznej naszego kraju, zaczęły wyprzedzać w codziennej praktyce, formalnie ustaloną strukturę regulującą zasady jej funkcjonowania. Za wymowny przykład może służyć między innymi inwestycja, jakiej dokonał przedsiębiorca sektora hotelowego płacąc, jedynie za działkę pod budowę nowego obiektu, wyższą kwotę, aniżeli wynosi roczny budżet POT przeznaczony na promocję całej polskiej turystyki. Ten i inne przykłady świadczą o rosnącej dynamice i potencjale gospodarki turystycznej, która powinna zostać doceniona przez instytucje rządowe planujące rozwój ekonomiczny kraju. Istnieje wystarczająco wiele argumentów, które, jak stwierdził prezes Marek Olszewski, powinny bez trudu przekonać gremia decydujące o przyszłości narodowej gospodarki, że turystyka jest przede wszystkim biznesem i dziedziną gospodarczą wymagającą poważnego podejścia.

Media pełne są pochwał dla produkujących gry komputerowe firm, wnoszących do narodowego PKB 1,6 mld zł. Wsparcie dla nich z budżetu państwa w ramach rozwoju innowacyjnych technologii, wynosi około 100 mln zł. Proporcjonalnie, gospodarka turystyczna przynosząca państwu dochody przekraczające 100 mld zł, otrzymuje na działania promujące jej rozwój jedną piątą kwoty wspierającej biznes producentów rozrywkowych gier komputerowych. Porównanie efektywności inwestowanych w rozwój środków ma wyraźną wymowę. Wspólnym celem POT i regionalnych organizacji turystycznych będzie przekonywanie ośrodków, w których zapadają decyzję nadające kształt planom gospodarczym, o słuszności stwarzania warunków rozwoju turystyki. Przynosi ona bezpośredni dochód budżetowi państwa, tworzy nowe miejsca pracy w regionach, daje silny bodziec koniunkturalny innym działom gospodarki narodowej.

W metodologii podejścia do klasyfikowania dziedzin posiadających udział w krajowym PKB, turystyka wciąż bywa niedoszacowana, którego przykładem jest wspomniana wcześniej, pięćdziesięciomilionowa inwestycja w teren pod budowę nowego hotelu na polskim wybrzeżu. Nie zostanie ona zaliczona do inwestycji w turystykę, choć nią w stu procentach jest. Natomiast jako prawidłowe uznał prezes Marek Olszewski, rozwiązania systemowe wprowadzone przed laty przez ustawodawcę w odniesieniu do systemu zarządzania i promocji narodowej turystyki. Regionalne organizacje turystyczne w sposób prawidłowy wywiązały się z postawionym im zadań. Jednak obecnie należy wprowadzić w tym systemie zmiany, nadające strukturze więcej przejrzystości i jednoznacznie wskazać obszary kompetencji. Podkreślając tę istotną kwestię, prezes Marek Olszewski, złożył deklaracje uczynienia z POT lidera koordynującego wspólne działania w obszarze promocji narodowej turystyki w kraju i za granicą, mocno akcentując zastrzeżenie, że ta rola może być wypełniana wyłącznie przy pełnej akceptacji ROT-ów. Wspólnie, w ścisłej współpracy można wiele dokonać.

Utrwalanie marki rynkowej Certyfikatów POT

Wiceprezes POT Bartłomiej Walas nakreślił ogólne kierunki planu działania przyjętego przez Polską Organizacje Turystyczną na ten i przyszły rok. Perspektywa, ta najbliższa i dalsza, skłania do rozważenia wprowadzenia korekt, które wynikają między innymi ze zmian jakich dokonują władze samorządowe w rozdziale środków na promocje turystyki, czy też dostosowania charakteru przedsięwzięć promujących wybrane sektory i produkty turystyczne do konkretnych oczekiwań organizacji regionalnych. Spełnia je i przynosi wymierny efekt współpraca przy utrwalaniu marki rynkowej Certyfikatów przyznawanych przez Polską Organizację Turystyczną i regionalne organizacje turystyczne w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny. Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej i Produktu Turystycznego POT powołał się na wyniki badań sondażowych określających rozpoznawalność marki Certyfikatu POT na poziomie prawie 20 proc. Nagrodą za Złoty Certyfikat POT jest kampania promocyjna wartości 100 tys. złotych. Promocja wszystkich produktów posiadających Certyfikaty POT włączana jest do programu wielu działań Polskiej Organizacji Turystycznej. Inną dziedziną są kolejne polskie edycje konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN. Polska Organizacja Turystyczna, od 2009 roku, koordynuje przebieg konkursu w naszym kraju. Podejmuje starania, aby laureaci tworzyli sieć produktów turystycznych o silnej pozycji rynkowej, które łączy rozpoznawalna marka. W pracach kapituły wyłaniającej w tegorocznej edycji najlepsze produkty turystyki kulturowej, a także w etapie zgłaszania kandydatów do nagród EDEN, wezmą udział przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych.

Efektywna promocja Polski i polskiej turystyki nie tylko w internecie

O nowoczesnych metodach komunikacji, współpracy pomiędzy POT i regionalnymi organizacjami turystycznymi przy prawidłowym doborze treści zamieszczanych na portalu narodowym www.polska.travel odnotowującym rocznie ponad 6,5 miliona odsłon, mówiła Magdalena Ragus, dyrektorka Departamentu e-Informacji POT. Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia zmiany szablonu narodowego portalu turystycznego, który pod względem rozwiązań nie wykorzystuje w pełni możliwości rozwijającego się szybko internetu. Dotąd portal pełnił rolę przede wszystkim informacyjną. Po zmianach będzie promował i rekomendował. Użytkownicy internetu z całego świata będą otrzymywali odpowiedź na pytanie po co warto do Polski przyjechać? Nowy sposób komunikacji polegał będzie na prezentowaniu konkretnych produktów i ofert w miejsce dotychczasowej listy atrakcji turystycznych. To wszystko w nowej oprawie graficznej. Zgodnie z obecnie dominującą kulturą porozumiewania się obrazami w większym stopniu niż słowem, obrazy będą miały znaczenie wiodące. Towarzyszyły im będą krótkie zwarte informacje oraz szereg praktycznych narzędzi do planowania podróży czy dokonywania rezerwacji.

Wykorzystanie internetu zdecydowanie dominuje na rynkach światowych, ale kluczowe dla efektywności działań marketingowych jest stosowanie złożonego spektrum narzędzi promocyjnych, odpowiednio dobranych w zależności od rynku i rodzaju oferty. Niezwykle istotne w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej były i są nadal wydarzenia targowe. Promocja Polski i oferty polskiej turystyki podczas targów turystycznych przynosi pozytywne efekty. Dostarcza ludziom, którzy podróżują po świecie inspiracji i argumentów do bliższego zainteresowania polską ofertą, jak i pogłębienia wiedzy o różnorodności walorów polskiej turystyki. Te formy komunikacji w ramach stoiska narodowego Polskiej Organizacji Turystycznej, stoisk informacyjnych, jak również towarzyszących targom, istotnym marketingowo, będą przez POT rozwijane we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. W najbliższym czasie toczyły się będą konsultacje przy wyborze najlepszego projektu nowego stoiska narodowego, o czym zapewniła Barbara Tutak, dyrektorka Departamentu Instrumentów Marketingowych POT. We współpracy z ROTami dokonywany będzie wybór imprez targowych, w których udział niesie największe wymierne efekty. Można je osiągać także uczestnicząc w targach branż innych niż turystyka, bez tradycyjnego stoiska, ale na przykład poprzez emisję promocyjnych widoclipów. Imprezy wystawiennicze nadal są ważnym instrumentem promocji, potwierdzała Ewa Przydrożny, dyrektorka Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. WOT zgromadziła wyczerpujące dane na temat uczestnictwa regionalnych organizacji turystycznych w wydarzeniach targowych. W tym roku wezmą one udział w 138 targach, w tym 71 stoisk wystawią podczas imprez zagranicznych.

Konieczność dostosowania działań do wymogów rynku

Dorota Lachowska, prezes Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dziękując prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej za zorganizowanie spotkania, złożyła w imieniu ROT-ów deklaracje konstruktywnej, aktywnej, partnerskiej współpracy z Polską Organizacją Turystyczną w realizacji uzgodnionych przedsięwzięć promocyjnych. Propozycja założeń kierunkowych zawarta została w materiałach opracowanych przez Forum ROT, które przewodnicząca przekazała prezesowi POT. Prezes Marek Olszewski w konkluzji kończącej spotkanie zachęcał obecnych do występowania z nowymi pomysłami, które przyczyniają się do wprowadzania zmian w metodach promocji Polski i polskiej turystyki wynikających z konieczność dostosowania dynamiki działań do wymogów rynku.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit