Partnerstwo Publiczno-Prywatne a gospodarka turystyczna

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a gospodarka turystyczna/ Aleksander Szwichtenberg. Koszalin : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Politechnika Koszalińska,– 2008, -176, [22] s.; tab., wykr., mapy

Niniejsza praca, z pogranicza dwóch obszarów badawczych, tj. ekonomiki i zarządzania turystyką (PPP, lokalna polityka turystyczna itd.) ma przede wszystkim charakter pragmatyczny. Pokazuje m.in. obszerną gamę możliwości, szerszego niż dotychczas, zastosowania tej formy realizacji zadań publicznych przez Gminy. W tym celu pokazano kilkanaście studiów przypadków, z czego trzy – z bardzo dużą szczegółowością. Autor uznał, zresztą jak wielu innych praktyków i teoretyków, że brak właściwych wzorów projektów realizowanych w trybie PPP, jest równie ważną barierą rozwoju rynku PPP w Polsce, jak niedoskonałość obecnego prawodawstwa w tym względzie. Generalnie, przedstawione w pracy analizy i oceny (prawne, ekonomiczne, organizacyjne itd.) odnoszą się do połowy 2008 r. Jednak w odniesieniu do każdego badanego problemu określono dynamikę zmian dla długich okresów. Ma to miejsce zarówno w przypadku formułowania diagnoz (przeważnie uwzględniano interwał czasowy 2000-2008), jak również prognoz (najczęściej do 2013 r.). W strukturze pracy uwzględniono trzy aspekty badanej problematyki. Najważniejszym jest pokazanie konkretnych korzyści wynikających z realizacji projektów (inwestycyjnych i pozainwestycyjnych), w trybie PPP, a szczególnie korzyści dla polskich gmin o charakterze turystycznym. Drugim - zidentyfikowanie barier (prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, mentalnych itd.) stosowania tego instrumentu realizacji zadań publicznych przez gminy i wreszcie trzecim - pokazanie rozmiaru niezbędnych potrzeb badanych gmin, aby poprzez ich zrealizowanie, stały się konkurencyjnymi na rynku europejskim.
Praca powstała przede wszystkim w oparciu o szeroko przeprowadzone badania w gminach (ankieta, pogłębione wywiady itd.), oraz o analizy dokumentów planistyczno-strategicznych opracowanych na różnych szczeblach (gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie, urzędy centralne, właściwe branże - głównie: turystyczną i sportową). Równie ważnym źródłem informacji były publikacje zagraniczne, gdzie w następstwie intensywnie rozwijającego się rynku PPP, ukazuje się dużo publikacji. Chociaż należy podkreślić, że w odniesieniu do kontekstu: PPP a gospodarka turystyczna, literatura ta jest dość uboga. Nieukrywanym sukcesem autora było uzyskanie kompletu danych dotyczących wszystkich 34 badanych gmin Wybrzeża. Współpraca z Gminami była wyjątkowo trudna, stąd pozwolono sobie pokazać proces związany n p. z pozyskaniem ankiet. Dostrzeżono wręcz uporczywą niechęć ponad połowy badanych Gmin, szczególnie z dobrze i bardzo dobrze rozwiniętą funkcją turystyczną, do współpracy w badanej problematyce. Powyższe fakty jednoznacznie świadczą jak niewielkie zainteresowanie wzbudza w samorządowcach problematyka. Ankieta została wysłana listem poleconym i drogą elektroniczną do wszystkich 34 gmin nadmorskich 14 kwietnia 2008 r. Spotkała się z całkowitą dezaprobatą - odpowiedzi udzieliły tylko dwie gminy, które faktycznie nie odgrywają większej roli na rynku turystyczym Wybrzeża. Przez 6 miesięcy (także podczas sezonu turystycznego), tj. do 18 października 2008 r., czterokrotnie monitowano elektronicznie większość gmin, a także wykonano 136 monitów telefonicznych. Do wielu gmin udano się osobiście po odbiór ankiet. Ostatnie dwie ankiety uzyskano 31.10.2008 r. po 17 monitach telefonicznych. W efekcie uzyskano komplet danych, charakteryzujących największy region turystyczny w Polsce. Większość wyników badań przedstawiono w różnych częściach niniejszej pracy, przy okazji analizowania właściwych problemów badawczych.
Zainteresowanych publikacją autor prosi o kontakt osobisty: prof. nadzw. dr hab. Aleksander Szwichtenberg – kierownik Zakładu Turystyki Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin, pok.21A, tel.094 343-92-13, ieiz@tu.koszalin.pl

Źródło: Aleksander Szwichtenberg

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!