Innowacje usługowe na przykładzie usług turystycznych

Innowacje usługowe

Innowacje usługowe na przykładzie usług turystycznych / Zbigniew Zontek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 140 s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s. 127-137, netogr. s. 137-138. ISBN 978-83-63962-59-3

Wstęp. Sektor usług to znacząca sfera gospodarki, generująca coraz większą część produktu krajowego brutto w wielu krajach, w tym w Polsce. Wzrost zamożności współczesnych społeczeństw, poprawa ich jakości życia, szeroki dostęp do informacji sprawia, że wymagania konsumentów względem usług wzrastają. Konsumenci porównują ofertę usługową, domagają się jej zróżnicowania, wysokiej jakości usług, oraz nowych rozwiązań. Kluczem do zaspokojenia tych wymagań są innowacje usługowe.
Niniejsza książka jest próbą usystematyzowania pojęć związanych z innowacjami usługowymi, ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych. Głównym celem publikacji jest próba wskazania, jakie są uwarunkowania i perspektywy podejmowania działalności innowacyjnej w usługach, na przykładzie usług turystycznych. Książka opiera się na studiach literaturowych oraz analizie źródeł wtórnych, a aspekty teoretyczne zostały uzupełnione przykładami. Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów firm usługowych, studentów kierunków z zakresu ekonomiki i zarządzania w turystyce oraz osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się zarządzaniem turystyką.
Turystyka współcześnie stanowi ważną sferę aktywności gospodarczej i społecznej. Przejawia się to w wysokiej zdolności do generowania nowych miejsc pracy, podnoszeniu jakości życia lokalnych społeczności, a także podwyższaniu potencjału konkurencyjnego regionów. Rozwój turystyki stanowi znaczący impuls dla rozwoju ekonomiczno-gospodarczego kraju i regionów, bowiem jest ona jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarek na świecie. Jak wskazuje opracowanie Światowej Organizacji Turystyki, turystyka stanowi 5% światowego PKB, a co dwunasta pracująca osoba jest zatrudniona w tym sektorze[1]. W Unii Europejskiej udział turystyki w PKB także kształtuje się na poziomie 5%, a w samym sektorze zakwaterowania pracuje ok. 2,3 mln osób[2]. Również dla Polski turystyka staje się ważnym obszarem rozwoju, a w opracowaniach rządowych[3] opisuje się jej pozytywny, wieloaspektowy charakter oddziaływania, wskazując, że szeroko pojęta gospodarka turystyczna angażuje – ze względu na swój interdyscyplinarny charakter – wiele sektorów i dziedzin gospodarki, co przyczynia się znacząco do rozwoju regionalnego i lokalnego.
Wykorzystaniu pozytywnych atrybutów turystyki sprzyja posiadanie walorów turystycznych, jednak do pełnej ich absorpcji niezbędne jest kreowanie innowacji w przedsiębiorstwach i regionach turystycznych, bowiem to innowacje należą do podstawowych źródeł uzyskiwania przewag konkurencyjnych.
Współcześnie w krajach wysoko rozwiniętych ważnym wyzwaniem jest integracja i spójność celów definiowanych dla turystyki i innowacji. Zależność ta wynika z faktu, iż każdy podmiot, chcąc się rozwijać, konkurować na globalnym rynku, potrzebuje innowacji. W praktyce gospodarczej atrybuty innowacyjne przypisywane są przede wszystkim produkcyjnym obszarom gospodarki, dlatego istotne jest, w dobie znaczącego wpływu turystyki na gospodarkę, zidentyfikowanie innowacji usługowych w turystyce i wskazanie kierunku ich rozwoju.
Autor opracowania pragnie podziękować recenzentom, Pani profesor Małgorzacie Bednarczyk oraz Panu profesorowi Andrzejowi Henrykowi Jasińskiemu, za krytyczne uwagi i możliwość ich przedyskutowania.

Spis treści
Wstęp
1. Teoretyczne podstawy innowacji usługowych
1.1. Innowacja i jej atrybuty
1.2. Innowacje w usługach
1.3. Rodzaje innowacji
2. Turystyka – złożoność zjawiska oraz różnorodność zaangażowanych w nią podmiotów
2.1. Turystyka – podstawowe pojęcia, tendencje
2.2. Podmioty zaangażowane w kreowanie innowacyjności w turystyce
2.3. Rola sektora publicznego w rozwoju turystyki
2.4. Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój turystyki
3. Usługi turystyczne i ich cechy mające wpływ na innowacyjność
3.1. Usługi jako przedmiot zarządzania
3.2. Usługi turystyczne – klasyfikacja
3.3. Cechy charakterystyczne usług turystycznych
4. Istota innowacji w turystyce
4.1. Rodzaje innowacji w turystyce
4.2. Źródła innowacji w turystyce
4.3. Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych
4.4. Bariery innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych
4.5. Efekty innowacji w turystyce
4.6. Foresight w kreowaniu innowacji w turystyce
5. Możliwości finansowania działalności innowacyjnej
5.1. Źródła finansowania przedsiębiorstwa innowacyjnego
5.2. Pozyskiwanie środków finansowych unijnych na innowacje w turystyce
5.3. Turystyka w programach operacyjnych
Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Książka będzie dostępna w różnych bibliotekach uczelnianych
● więcej egzemplarzy do dyspozycji czytelników w Bibliotece Akademii Techniczno-Humanistycznej (http://www.biblioteka.ath.bielsko.pl/, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, bud. L, parter, tel. +48 33 827 93 10 (sekretariat)
● możliwość zakupu: Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej (http://www.kz.ath.bielsko.pl/ 43-300 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. sekretariat: +48 33 82-79 231, tel. pokój A108: +48 33 82-79 230, tel. pokój A119: +48 33 82-79 401, email: kz@ath.bielsko.pl)
Źródło: dr inż. Zbigniew Zontek, korespondencja nadesłana 16.09.2014

[1] Tourism Towards 2030, World Tourism Organization (UNWTO), Madrid 2011, s. 4.

[2] Tourism trends, European Commission Eurostat, September 2012,

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tourism_trends, (01.09.2012).

[3] Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa 2008.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit