Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce

Ekonomiczne uwarunkowania

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce / Ewa Dziedzic, Teresa Skalska. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2013. – 215 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. Bibliogr. s. 203-206. Finansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki. ISBN 978-83-7378-809-1

Spis treści

Rozdział 1: Rynek turystyczny: pojęcie i struktura
1.1. Pojęcie i specyfika rynku turystycznego
1.2. Popyt turystyczny
1.2.1. Istota i cechy popytu turystycznego
1.2.2. Segmentacja popytu turystycznego
1.3. Mierniki popytu turystycznego
1.4. Podaż turystyczna i jej struktura
1.5. Wskaźniki opisujące podaż turystyczną
1.6. Rozwój rynku turystycznego

Rozdział 2: Czynniki determinujące rozwój rynku turystycznego
2.1. Ekonomiczne determinanty rozwoju popytu turystycznego
2.1.1. Pozacenowe ekonomiczne czynniki kształtujące popyt turystyczny
2.1.2. Ceny a popyt turystyczny
2.2. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju popytu turystycznego
2.3. Ekonomiczne determinanty rozwoju podaży na tynku turystycznym
2.3.1. Czynniki występujące w makrootoczeniu rynku turystycznego
2.3.2. Działania rządu i samorządu w ramach polityki turystycznej

Rozdział 3: Sytuacja na światowym rynku turystycznym: miejsce Polski
3.1. Trendy w popycie turystycznym
3.2. Pozycja polskiego rynku turystycznego wobec najbliższych konkurentów
3.2.1. Rynek turystyki międzynarodowej
3.2.2. Miejsce Polski w turystyce światowej
3.2.3. Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski: charakterystyka, segmentacja
3.2.4. Zagraniczne podróże Polaków
3.3. Rynek turystyki krajowej

Rozdział 4: Teoretyczne założenia modelowania popytu turystycznego
4.1. Przegląd podstawowych rozwiązań
4.1.1. Przesłanki konstrukcji modeli popytu
4.1.2. Modele jednorównaniowe
4.1.3. Modele wielorównaniowe
4.2. Metody scenariuszowe
4.3. Wykorzystywane zmienne: zależne i niezależne
4.3.1. Zmienne zależne (objaśniane)
4.3.2. Zmienne niezależne (objaśniające)
4.4. Rodzaje wykorzystywanych danych i źródła ich pochodzenia
4.4.1. Zestaw wskaźników opisujących popyt turystyczny i czynniki ekonomiczne wpływające na jego rozwój
4.4.2. Źródła informacji i ich wiarygodność
4.5. Ograniczenia

Rozdział 5: Empiryczny model rozwoju popytu turystycznego w Polsce
5.1. Popyt turystyczny nierezydentów
5.1.1. Macierze korelacji zmiennych
5.1.2. Współczynniki elastyczności popytu
5.1.3. Modele popytu turystycznego nierezydentów
5.1.4. Wnioski
5.2. Popyt turystyczny rezydentów
5.2.1. Macierze korelacji zmiennych
5.2.2. Wybrane elastyczności popytu turystycznego rezydentów
5.2.3. Modele popytu turystycznego rezydentów
5.2.4. Wnioski

Rozdział 6: Rozwój podaży usług turystycznych w Polsce
6.1. Rozwój podaży usług hotelarsko-gastronomicznych
6.2. Czynniki wpływające na rozwój podaży usług noclegowych w Polsce

Rozdział 7: Konkurencyjność polskiej oferty turystycznej
7.1. Pojęcie konkurencyjności
7.2. Oceny konkurencyjności stosowane w odniesieniu do turystyki
7.3. Pozycja konkurencyjna Polski
7.4. Mechanizmy cenowe na rynku turystycznym
7.4.1. Cena jako narzędzie równowagi na rynku turystycznym
7.4.2. Wykorzystanie ceny w walce konkurencyjnej. Strategie cenowe
7.4.3. Cena a u zbyteczność

● Zakończenie
● Bibliografia
● Aneks tabelaryczny

Ze wprowadzenia. [...] W opracowaniu poruszono zagadnienia dotyczące: a) zakresu i struktury rynku usług turystycznych oraz kryteriów oceny kierunków jego rozwoju; b) czynników wpływających na rozwój popytu i podaży oraz modeli umożliwiających kwantyfikację siły ich oddziaływania; c) konkurencyjności polskiej oferty turystycznej. [...] Podstawą przygotowania opisu i analizy rozwoju rynku były nastepujące źródła danych statystycznych i informacji ilościowych: a) GUS – statystyka turystyki, Bank Danych Lokalnych; b) Instytut Turystyki – badania popytu turystycznego w Polsce; c) EUROSTAT – statystyka turystyki, struktura statystyczna biznesu, rachunki narodowe; d) OECD – bilans płatniczy; e) NBP; f) UNWTO. ETC – trendy w zakresie rozwoju turystyki międzynarodowej.
● Publikacja bezpłatna, dostępna u autorek: dr Teresa Skalska, email: t.skalska@gmail.com , dr hab., prof. SGH Ewa Dziedzic, email: Ewa.Dziedzic@sgh.waw.pl, telefon: 22 564 68 55, 22 564 92 39
Źródło: Teresa Skalska, korespondencja nadesłana 04.06.2014

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit