Założenia dla rozwoju turystyki

Kreowanie marki regionu

1. Turystyka miejska, kulturowa oraz pielgrzymkowa, do której należą wszelkie aktywności związane ze zwiedzaniem, podróżowaniem, szlakami tematycznymi, uczestnictwem w imprezach kulturalnych, poznawaniem tradycji, pielgrzymowaniem, oraz podróżowaniem do miejsc o walorach emocjonalnych. W tej grupie do zadań priorytetowych w regionie należą między innymi: rozwój szlaków dziedzictwa narodowego, m.in. trasy UNESCO, Szlaku Architektury Drewnianej, szlaków papieskich i in., promocja dziedzictwa Jana Pawła II oraz produktów markowych opartych na życiu i dorobku znanych ludzi.
2. Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna obejmuje wszelkie formy uprawiania aktywności ruchowej, w tym wymagających specjalistycznych kwalifikacji. Do najważniejszych zadań wyznaczonych w ramach tej grupy aktywności należą: rozwój rowerowych szlaków turystycznych, stworzenie tras do uprawiania narciarstwa biegowego, rakiety śnieżnej, nordic walking oraz ujednolicenie zasad tworzenia szlaków turystycznych.
3. Turystyka uzdrowiskowa i prozdrowotna, obejmująca wszelkie pobyty związane
z wykorzystaniem bogactw naturalnych w celach zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych i odnowy biologicznej. W tej dziedzinie do głównych zadań wyznaczonych na najbliższe lata należą między innymi: wykorzystanie i rozbudowa ośrodków szkoleniowo-konferencyjnych i rekreacyjnych, w tym Spa, rozwój pijalni wód mineralnych oraz rozwój oferty turystycznej w oparciu o naturalne wody mineralne oraz o wody geotermalne.
4. Turystyka na terenach wiejskich, obejmująca wszelkie formy spędzania czasu na łonie natury z wykorzystaniem tradycji gospodarstw wiejskich, w tym: agroturystykę, ekoturystykę oraz udział w imprezach folklorystycznych. Wyznaczone przez Województwo Małopolskie zadania związane z rozwojem tego produktu markowego to między innymi: rozbudowa systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych, tworzenie gospodarstw produktowych, rozwój systemu identyfikacji i sprzedaży oferty agroturystycznej oraz stworzenie Centrum Produktu Regionalnego.
5. Turystyka biznesowa, obejmująca wszelkie podróże w celach biznesowych, kongresy, konferencje, wystawy, targi i podróże motywacyjne. W tym zakresie Województwo Małopolskie wyznaczyło do realizacji następujące zadania: utworzenie Małopolskiego Biura ds. Kongresów i Inwestycji Turystycznych, budowa Centrum Kongresowego w Krakowie, budowa hali widowiskowo-sportowej, stworzenie bazy Małopolskie Kongresy oraz bazy wyjazdów motywacyjnych.
6. Turystyka tranzytowa i przygraniczna jest związana z wykorzystaniem bazy noclegowej w terenach przygranicznych. Wśród priorytetowych zadań związanych z rozwojem tego produktu znajdą się: ujednolicenie standardu dróg przygranicznych i tranzytowych, rozbudowa infrastruktury przygranicznej, stworzenie oferty turystycznej w pasie transgranicznym „Karpacka mapa przygody”, rozwój międzynarodowych szlaków turystycznych i kulturowych i inne.

„Małopolska - esencja Polski”

To wyłoniona w drodze analizy walorów, szans, zagrożeń oraz uwarunkowań rozwoju turystycznego Województwa Małopolskiego unikalna cecha oferty, oddająca całe bogactwo i różnorodność oferty turystycznej Małopolski.

Małopolska to esencja polskości, ...
➢ ... bo w Małopolsce jest wszystko, co potrzebne dla rozwoju turystyki: bogactwo krajobrazów, gór, jezior, dziedzictwa kulturowego i religijnego oraz    
         niepowtarzalność tradycji;
➢ ... bo Małopolska to historyczne serce Polski;
➢ ... bo Małopolska słynie z gościnności mieszkańców i niepowtarzalnego stylu;
➢ ... bo Małopolska to region przyciągający elitarne środowiska naukowe z szeroką ofertą edukacyjną;
➢ ... bo Małopolska jest kombinacją wszystkich produktów turystycznych: turystyki miejskiej, kulturowej, pielgrzymkowej, aktywnej, rekreacyjnej,
         uzdrowiskowej, wiejskiej, biznesowej i tranzytowej;
➢ ... bo w Małopolsce jest doskonale przygotowana na przyjęcie turystów w każdym wieku, z całego świata, z różnorodnymi zainteresowaniami i na każdy
         budżet.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit