V Gremium Ekspertów Turystyki

Organizacyjny znicz opuścił Poznań

Od prawej Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów; prof. Irena Jędrzejczyk, SGGW w Warszawie; Katarzyna Sobierajska, wiceminister Sportu i Turystyki; Zbigniew Marciniak, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Alojzy Szymański, rektor SGGW w Warszawie / fot.: Archiwum POT

Priorytety narodowe i wymagania sektorowe

Do małego jubileuszu w historii organizacji Gremiów Ekspertów Turystyki nawiązała wiceminister Katarzyna Sobierajska kierując podziękowania do prof. Grzegorza Gołembskiego za podjęcie inicjatywy organizacji konferencji, którą ministerstwo  konsekwentnie wspiera. Wysoko oceniając dorobek kolejnych konferencji przypomniała formułowane przez uczestników przed dwoma laty wnioski z prowadzonej dyskusji nad procesem kształcenia kadr dla turystyki wyrażające konieczność stworzenia nowego kierunku studiów. Pole edukacji ograniczone obecnie do „Turystyki i Rekreacji” koncentrującej się głównie na zagadnieniach społecznych związanych z fizjologią i wykorzystaniem czasu wolnego, powinno zostać poszerzone o wiedzę z zakresu „gospodarki turystycznej” kładącej nacisk na powiązanie turystyki z ekonomią. Uczestnicy poznańskiego Gremium zdecydowali o skierowaniu listu popierającego koncepcję utworzenia tego kierunku studiów na ręce prof. Jerzego Błażejewskiego, przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

- Dwa lata, które dzielą nas od poprzedniej debaty potwierdziły słuszność tego typu rozumowania – mówiła minister Sobierajska. – Spodziewane zmiany legislacyjne dające swobodę kształtowania profilu edukacyjnego absolwentów wyższych uczelni otwierają możliwość tworzenia nowych, uznanych za uzasadnione kierunków studiów.  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu w formie eksperymentu utworzyła już kierunek Gospodarka Turystyczna.

Odnosząc się do tematyki tegorocznej konferencji poświeconej zrównoważonej konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji polski w Unii Europejskiej minister Sobierajska stwierdziła, iż nasz kraj metodycznie  przygotowuje się do przejęcia prezydencji w lipcu przyszłego roku, a podejmując priorytety narodowe kładzie zarazem wyraźny nacisk na wymagania sektorowe.

-  Kreując i proponując priorytet w zakresie turystyki, jakim jest konkurencyjność  gospodarki turystycznej w obliczu nowych wyzwań, opieramy się na treści dwóch zasadniczych dokumentów strategicznych Komisji Europejskiej - komunikatu Europa 2020 dotyczącego priorytetów rozwojowych  gospodarki Unii Europejskiej, a także komunikatu dotyczącego nowych ram polityki dla europejskiego sektora  turystycznego. Polecam ten obszar pod dyskusję uczestnikom piątego Gremium, abyśmy skupili się na tych elementach, które z punktu widzenia  zarówno świata nauki, branży turystycznej, jak i administracji samorządowej mają najistotniejszy wpływ na podnoszenie konkurencyjności polskiego sektora turystycznego – zwracała się do obecnych minister Sobierajska.

Chwalmy się dwukrotną polską Noblistką

Zbigniew Marciniak wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił uwagę na zjawisko  dostrzegane w wielu krajach świata, także i w Polsce, wykorzystywania dorobku nauki dla rozwoju turystyki. Przykładem jest Bałtów, miejsce przyciągające tysiące turystów, w którym naukowcy odkryli przed laty ślady dinozaurów. – Połączenie tych dwóch sfer stwarza między innymi okazję do międzynarodowej promocji Polski. Za rok będziemy obchodzić stulecie przyznania drugiej nagrody Nobla Marii Curie-Skłodowskiej. Rodzi to kontekst, który można wykorzystać tworząc narodowy produkt turystyczny i promować polskich uczonych, bowiem nie było w historii kobiety poza polską noblistką, której przyznano by tę nagrodę dwa razy – poddawał pod rozwagę obecnych minister Marciniak.

Kontynuując wątek rozpoczęty przez minister Sobierajską dotyczący przygotowywanej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, minister Marciniak  potwierdził, iż  jej autorzy wprowadzają  możliwość  dostosowywania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, co również z korzyścią wpłynie na przygotowanie kadr dla gospodarki turystycznej. - Zrywany ze sztywną  listą stu osiemnastu kierunków studiów.  Oczywiście nie bezwarunkowo - zastrzegał minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Aby nowy kierunek mógł zostać uruchomiony, muszą zostać zagwarantowane efekty kształcenia oraz dowiedzione osiągniecie zamierzeń procesu edukacji. Nie wystarczy uczyć należy nauczyć – mówił minister informując, że zmieniona ustawa zacznie obowiązywać od pierwszego października przyszłego roku.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!