Do 31 lipca 2011 roku można zgłaszać prace magisterskie do konkursu MSiT

O naukowy prestiż i wartościowe nagrody

ZAŁĄCZNIK DO REGULMINU

 

OŚWIADCZENIE

 

1.Oświadczam, że jestem autorem pracy magisterskiej nadesłanej na konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej  oraz, że praca magisterska nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność
w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszona pracą magisterską. Świadomy / -a jestem również, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do pracy magisterskiej, jak i naruszania przez pracę magisterską bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praca magisterska zostanie wykluczona z konkursu.

2.Oswiadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej.

3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu, o którym mowa powyżej,
w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.

 

...........................................................

(data i podpis uczestnika konkursu)

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit